§1 Strony - określenie

1.Administratorem oraz Organizatorem serwisu https://arkanatresci.pl/ jest firma „Oskar Rybczyński” z siedzibą w Kutnie (99-300), os. Łąkoszyn 6/42 o numerze NIP: 561-155-07-03, REGON: 38710883 (dalej nazywanym Profesjonalny Portal do wymiany tekstów między Copywriterem a Partnerem, czy Serwisem)
2. Partner to zleceniodawca, który zleca napisanie tekstów.
3. Copywriter to osoba pisząca zamówione przez Partnera teksty.
4. Użytkownikiem portalu jest każda osoba, korzystająca z Serwisu.
5. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Przedmiot i zakres usług

1. Celem działalności Serwisu jest świadczenie usług pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Użytkownikami (Partnerami) a Copywriterami.
2. Każdy Partner korzystający z usług Serwisu przyjmuje do wiadomości, że traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą wykonania usługi, jednocześnie oświadczając, że chce aby zamówiona usługa została zrealizowana natychmiast zgodnie z indywidualnymi wytycznymi Partnera. Wobec powyższego teksty, które Partner zamawia są widoczne dla Copywriterów od razu po otrzymaniu przez portal zapłaty. Skutkuje to utratą prawa do odstąpienia od umowy.
3. Partner oświadcza, że umowa zostaje zawarta w chwili opłacenia złożonego wcześniej zamówienia, czy doładowania konta na platformie Serwisu. Doładowanie konta można przeznaczyć wyłącznie na zakup tekstów.
4. Bezpieczne rozliczanie transakcji gwarantuje PayNow, w przypadku skorzystania ze standardowego przelewu Alior Bank w zależności od wyboru. Serwis oświadcza, że rachunki podane do dokonywania wpłat znajdują się na białej liście VAT.
4.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
4.2 Dostępne formy płatności:

 • Przelewy natychmiastowe z PayNow
 • Przelewy standardowy na konto bankowe w Alior Bank
 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
4.3 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4.4 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
5. Usługi świadczone są bez ograniczeń terytorialnych.
6. Do zamówień i/lub doładowań konta wystawiane są faktury VAT dostępne w panelu Partnera.
7. Partner zlecający tekst, samodzielnie decyduje o stawce, którą za niego zamierza zapłacić. Copywriter za napisanie tekstu otrzymuje 90% kwoty netto, którą zapłacił Klient (Partner).
8. Jeśli Copywriter prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, do tej kwoty Copywriter dodaje 8% z tytułu podatku VAT.
9. Jeśli Copywriter rozlicza się na podstawie umowy o dzieło kwota z pkt 7 niniejszego paragrafu jest kwotą brutto.
10. Partner ma prawo nieograniczoną ilość razy w ciągu 3 dni od momentu oddania przez Copywritera tekstu (przedmiotu zamówienia) zgłosić poprawkę do tekstu.
11. W przypadku zgłoszenia poprawki określonej w pkt 10. Copywriterowi odbierane jest dodane wcześniej do wirtualnego portfela wynagrodzenie za dane zlecenie/tekst. Copywriter ma obowiązek w ciągu 8 godzin przygotować poprawkę zgodnie z zaleceniami partnera. Jeśli poprawka zostanie zgłoszona po godzinie 20:00 - to 8 godzin liczy się od godziny 8 dnia następnego.
12. Copywriter oświadcza, że każdy napisany przez niego tekst jest tekstem unikalnym jego wyłącznego autorstwa. Oddając tekst Copywriter zrzeka się w całości wszelkich praw, roszczeń do tekstu, oraz akceptuje fakt, że pod tekstem może podpisać się inna osoba.
 • 12.1 Z chwilą przyjęcia tekstu na Zamawiającego (partnera) przechodzą wszelkie prawa autorskie, prawa majątkowe do dzieła, co oznacza, iż od tej chwili Zamawiającemu przysługuje wyłączne i nieograniczone prawo do korzystania z dzieła i rozporządzanie utworem na wszystkich polach eksploatacji. Zamawiającemu przysługuje prawo utrwalania utworu na wszelkich nośnikach, zwielokrotniania utworu dowolną techniką i w dowolnej liczbie kopii, przesyłanie dzieła przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu, dźwięku, video, wprowadzania utworu do obrotu, rozpowszechnianie dzieła poprzez jego publiczne udostępnianie, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Zamawiający (partner) ma prawo podpisać otrzymany tekst własnym lub jakimkolwiek innym nazwiskiem.
 • 12.2. Wysyłając tekst Copywriter przekazuje wszelkie prawa (w tym prawa autorskie i pokrewne) do dzieła, a także praw do wykonywania nadzoru autorskiego nad każdym poszczególnym utworem (w każdej możliwej formie).
 • 12.3. Z chwilą przyjęcia każdego utworu na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do tego utworu, włącznie z dalszą jego odsprzedażą.
 • 12.4 Copywritera wiąże tajemnica w stosunku do osób trzecich, firm, instytucji, przedmiotu zamówienia. Copywriter oświadcza, iż nie wykorzysta przedmiotu dzieła (napisanych tekstów) dla celów własnych, osób trzecich, innych firm, spółek.
13. Serwis sprawdza teksty określone w pkt 12 programem antyplagiatowym. Jeśli program antyplagiatowy wykryje plagiat tekst nie będzie przesłany do Partnera, Copywriter nie otrzyma wynagrodzenia, tylko informację o poprawce. Jeśli tej poprawki Copywriter nie wykona w ciągu 8 godzin od jej zgłoszenia przez Administratora serwisu, tekst zostaje usunięty z systemów, oraz zwolniony do rezerwacji przez innego Copywritera.
14. Serwis działa 24 godziny na dobę.
15. Copywriter ma 8 godzin na napisanie tekstu od momentu jego zarezerwowania. Jeśli Copywriter w tym czasie nie odda tekstu, bądź zrezygnuje z napisania, nie będzie mógł zarezerwować żadnego tekstu przez najbliższe 96 godzin.
16. Konta Copywriterów są usuwane z platformy, jeśli nie podali oni danych umożliwiających ich rozliczenie (NIP i nazwa firmy LUB danych do umowy zlecenie imię, nazwisko, pełen adres, adres urzędu skarbowego, a także numer pesel) i jednocześnie mają zerowy stan konta oraz ich konto jest starsze niż 4 dni.
16.1 Administracja portalu ma prawo do swobodnej oceny jakości tekstów Copywriterów. Jeśli ocena okaża się niska, Administracja ma prawo do usunięcia Copywritera z Serwisu. W takiej sytuacji zarobione środki Serwis wypłaci w ciągu 7 dni roboczych.
17. Użytkownicy serwisu (Partnerzy oraz Copywriterzy) mogą kontaktować się między sobą tylko i wyłącznie za pośrednictwem udostępnionego Serwisu. Zabrania się udostępniania danych kontaktowych, składania ofert dotyczących współpracy, działań marketingowych poza serwisem. Tym samym zabronione jest wyszukiwanie klientów, copywriterów na podstawie informacji z zamówienia, czy innych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, a tym samym nawiązywanie tego typu kontaktów.
18. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem - korzystanie z usług Serwisu oznacza przyjęcie i akceptację Regulaminu w całości.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
20. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywał będzie Sąd Właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Serwis.

§3 Polityka prywatności

1. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, zdjęcia Partnera są udostępniane Copywriterom. Partner prowadzący działalność gospodarczą nie musi podawać powyższych danych.
2. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, zdjęcia Copywritera są udostępniane Partnerom.
3. Zdjęcie Copywritera i Partnera nie jest obowiązkowe, można wstawić je dobrowolnie przez Platformę.
4. Żadne inne dane niż określone w pkt 1, 2 i 3 nie są udostępniane. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Serwis do rozliczeń typu faktura, faktura VAT, czy umowa o dzieło i będą przechowywane przez Serwis do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
5. Dane powyższe są widoczne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników (Partnerów). Rejestracja odbywa się bez potwierdzeń.
6. Copywriter może podać swój numer telefonu (nie jest to obowiązek) i ustawić opcję otrzymywania bezpłatnych smsów, o statusach zamówień Partnera. W przypadku podania numeru telefonu SMS będzie przychodził zawsze, gdy Partner zleci tekst do poprawy.
7. Partner i Copywriter oświadcza, że wszelkie podane dane są prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym.
8. Serwis nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników, nie wysyła żadnych informacji marketingowych dotyczących firm trzecich.
9. Użytkownik podający numer telefonu oświadcza, iż jest to jego prywatny numer telefonu, zarejestrowany u operatora na jego dane.
10. Podany podczas rejestracji adres e-mail czy numer telefonu może zostać zweryfikowany poprzez wysłanie wiadomości z kodem/linkiem aktywacyjnym.
11. Przetwarzane danych podanych podczas rejestracji służy wyłącznie do korzystania z serwisu ArkanaTresci.pl
12. Dane Użytkowników nigdy nie będą przetwarzane w inny sposób niż opisany w niniejszym Regulaminie.
13. Dane Użytkowników są w pełni bezpieczne - nie wykorzystujemy Państwa danych w celach innych niż opisane w niniejszym Regulaminie, nie sprzedajemy, nie przekazujemy innym podmiotom, nie nakłaniamy do skorzystania z żadnych usług nie związanych z tematyką Serwisu, ani ich nikomu, ani niczemu nie sprzedajemy!
14. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
15. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§4 Cookies

1. Pliki cookies inaczej ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Służą one m.in do:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
2. Portal stosuje pliki cookies sesyjne - pozwalające zachować Użytkownikowi ciągłość sesji, oraz stałe - które przechowywane są przez określony w parametrach pliku czas, lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika Serwisu.
3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, oraz zapewniają bezpieczeństwo np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu ArkanaTresci.pl
4. Pliki cookies umożliwiają Użytkownikom dostęp do treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione [przez Użytkownika] w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Portal informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych należących do przedsiębiorcy.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4, oraz Facebook Irleand Limited 4 Grand Calan Square, Dublin 2 wyłącznie do celów reklamowych/statystycznych. Nie są przekazywane żadne dane osobowe, czy dane mogące zidentyfikować konkretną osobę.

§5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy kierować elektronicznie pod adres: bok[@]arkanatresci.pl usuwając kwadratowe nawiasy, lub poprzez zakładkę Kontakt na stronie arkanatresci.pl lub w panelu Copywritera, czy Partnera. Reklamacje można składać także telefonicznie pod numer +48 24 363 43 96.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.